Rejestracja: 58 506 58 00
rejestracja@przychodnia-gdynia.pl

Zamknij
Wielkość czcionki
A-
A+
Kontrast
Wyczyść

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-317), ul. Warszawska 34/36, zwany dalej Spółką,
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod numerem telefomu 58 506 58 20 lub mailem ochronadanych@przychodnia-gdynia.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach zdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,
 4. Prawo do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz zakres w jakim są one zbierane wynika z ustawy z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581),
 5. Pani/Pana dane osobowe przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia i innych placówek medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ustalonym prawem zakresie, do uprawnionych na podstawie prawa innych organów publicznych i podmiotów prawnych oraz do podmiotów zabezpieczających zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,
 6. Spółka nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
 7. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159),
 8. W okresie przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynikającym z przepisów nie ma Pani/Pan prawa do zażadania zaprzestania ich przetwarzania ani prawa do bycia zapomnianym,
 9. W granicach przepisów prawa Pani/Pan ma prawo do zmiany oraz sprostowania swoich danych osobowych w zakresie, w którym Pani/Pan je podał,
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ustanowionego zgodnie z przepisami prawa na terenie Polski,
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia ogólnodostępne pomieszczenia oraz otoczenie budynku Przychodni objętę sa monitoringiem wizyjnym,
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie świadczenia medycznego,

NZOZ PL „Działki Leśne” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przetwarza dane osobowe ( w tym dane medyczne ) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 3. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 4. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej
 5. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia
 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 7. Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

W NZOZ PL „Działki Leśne” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wprowadzona jest Polityka Bezpieczeństwa wraz ze szczegółowymi instrukcjami dodatkowymi oraz zgłoszony jest do UODO Inspektor Ochrony Danych.