Rejestracja: 58 506 58 00
rejestracja@przychodnia-gdynia.pl

Zamknij
Wielkość czcionki
A-
A+
Kontrast
Wyczyść

Zasady udzielania teleporad

Standard organizacyjny teleporady w POZ

Teleporada w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest narzędziem, które zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu poprzez  ograniczenie bezpośredniego kontaktu do sytuacji uzasadnionych klinicznie.

Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne, w zakresie ich kompetencji.
Teleporady w NZOZ Przychodni Lekarskiej „Działki Leśne” Sp. z o.o. są udzielanie za pośrednictwem połączeń telefonicznych.
Wszystkie teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność, z zapewnieniem braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku
z udzieleniem teleporady.
Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowanie w dokumentacji medycznej pacjenta.
Aby zamówić teleporadę pacjent musi zarejestrować się osobiście w rejestracji na parterze przychodniu przy głównym wejściu, telefonicznie pod numerem 585065800 wew.1 (dorośli) wew. 3 (dzieci)  lub pozostawiając w skrzynce umieszczonej przy wejściu do przychodni kartkę z niezbędnymi danymi do kontaktu telefonicznego.
Pracownik rejestracji:
– rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta,
– weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
– informuje pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.
Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty.
Lekarz podejmuje trzykrotnie próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.
W przypadku braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady wizyta zostaje anulowana a pacjent zobowiązany jest ponownie zarejestrować się na wizytę.
Przed teleporadą lekarz, pielęgniarka bądź położna POZ potwierdza tożsamość pacjenta. Może to zrobić na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, lub przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r.  poz. 346, 568 i 695);
Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne. W przypadku gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczność wizyty w placówce i umawia tę wizytę.
Wizyty osobiste są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów wystawionych w formie papierowej, które są do odbioru w rejestracji przychodni- parter.
Zachęcamy pacjentów do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), z uwagi na możliwości z nim związane, m.in. dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta.
Lekarz podczas teleporady udziela informacji o realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne oraz informuje o sposobie realizacji badań dodatkowych, w szczególności badań laboratoryjnych lub obrazowych.

Wszystkie zlecenia na badania dodatkowe w formie papierowej, wystawione przez lekarza POZ podczas teleporady znajdują się przy wejściu do budynku u personelu obsługującego ruch pacjentów w Przychodni. Informacje o sposobie ich realizacji udziela lekarz podczas teleporady.

Pacjent ma prawo podczas rejestracji nie wyrazić zgody na świadczenie udzielane w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń dotyczących wystawienia e-recept na kontynuację leczenia, e-zleceń na kontynuację zaopatrzenia medycznego lub związanych z wydawaniem zaświadczeń.